ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  1,300,000 บาท

โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์
แบบประเมินความพึงพอใจ