ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมา
ชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  750,000 บาท

โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย”
อ่านรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ