ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

จำนวน  1  ชุด  วงเงิน  540,000 บาท

โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ
แบบประเมินความพึงพอใจ