มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม

banner

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
(The 12th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2017)

วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยประจำปีในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : http://spucon.spu.ac.th

แบบประเมินความพึงพอใจ