สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
โดยการประชุมวิชาการฯ GEOINFOTECH 2018 ส่งบทคัดย่อ (ประเภททั่วไป) ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th

และการประชุมวิชาการ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ส่งบทคัดย่อ ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/scgi2018

แบบประเมินความพึงพอใจ