ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่

ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่

วงเงิน 264,000 บาท

โครงการ “จัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางการจ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่
แบบประเมินความพึงพอใจ