«

»

May 22

การสร้างแผนที่ชีวิต…เพื่อผลสำเร็จในงาน

  

การสร้างแผนที่ชีวิต..เพื่อผลสำเร็จในงาน

 

นางสรสุดา  ชูกลิ่น

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

เนื้อหาโดยสรุป

           แผนที่เป็นแนวทางที่จะไปสู่ผลสำเร็จ เป็นรู้เทคนิคในงานที่ทำอย่างมืออาชีพ เช่น เขียนแผนที่ หรือวางแผนการทำงาน เขียนเป้าหมายย่อยให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก เขียนวิธีการที่จะลงมือทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้อย่างเร็วที่สุด และเรียนรู้ที่จะสามารถจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างทางได้ เช่น ต้องมีความเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น เข้าใจสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้เพื่อทำให้เกิดความกล้าและรับผิดชอบ แสวงหาแรงบันดาลใจไม่ให้เลิกล้มกลางคัน ไม่ยอมแพ้ อดทน พยายาม ก้าวต่อไป     ซึ่งหลักความต้องการของ มาสโลว์ บอกว่า ชีวิตคนมีความต้องการ 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1   ความต้องการทางกาย คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ำดื่ม การพักผ่อน

ขั้นที่ 2    ความต้องการด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิต

ขั้นที่ 3    ความต้องการด้านความรัก ความผูกพัน หรือการยอมรับ

ขั้นที่ 4    ความต้องการด้านการยกย่อง ให้คนอื่นนับถือในความสามารถ

ขั้นที่ 5    ความต้องการความสำเร็จในชีวิต

 

สาเหตุแห่งความล้มเหลวของคนทำงาน

         1.    ขาดการทำงานอย่างมีเป้าหมาย

         2.    ขาดการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

         3.    ขาดความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ

         4.    ขาดมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น

         5.    มีทัศนคติเชิงลบ

 

วิธีทำงานให้สำเร็จแบบง่าย ๆ

         1.    สร้างเป้าหมาย หรือวางแผนการทำงานประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์ และประจำวัน

         2.    ใช้เวลา 30 นาทีในการวางแผนการทำงานในแต่ละสัปดาห์และ

         3.    ใช้เวลา 15 นาที ในการวางแผนการทำงานในแต่ละวัน

         4.    สร้างระบบหรือเครื่องมือในการทำกิจกรรมต่าง เช่น สร้างตารางการทำงาน การใช้ไดอารี่         การใช้สมุดบันทึก ฯลฯ

         5.    สิ่งที่ไม่สำคัญหรืองานที่ไม่สำคัญควรให้ผู้อื่นไปทำกิจกรรมนั้นแทน

         6.    จัดการงานด้านเอกสารทีละเรื่อง ไม่ควรทำทีละ 2-3 อย่าง การทำงานทีละ 2-3 อย่างจะทำให้เราไม่มีสมาธิในการทำงาน

         7.    นำงานบางชิ้นที่สามารถทำได้หรือหนังสือที่ต้องการอ่านไปทำหรือไปอ่านด้วย เช่น เมื่อเลิกงานทำไม่เสร็จก็สามารถนำงานบางชิ้นที่สามารถทำได้หรือเร่งด่วนไปทำที่บ้าน หรือ หนังสือที่ต้องการอ่านไปอ่านระหว่างการรอรถโดยสารประจำทางหรือระหว่างรอเครื่องบินที่สนามบิน

 

วิธีการวางแผนงานแบบง่าย ๆ

         1.    ทบทวนว่าที่ผ่านมาในรอบปีมีอะไรที่ทำแล้วยังติดขัดอยู่/หรือดีอยู่แล้วแต่อยากจะให้ดีขึ้นอีก

         2.    อะไรที่น่าทำนอกจากงานประจำและก็มีส่วนช่วยพัฒนางานของเราด้วย

         3.    คิดวางแผนในใจและร่างออกมาเป็นตัวหนังสือ และต้องดูว่าองค์กรกำลังมุ่งเน้นอะไรอยู่ เพื่อความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

         ได้เรียนรู้วิธีการวางแผนงาน เพื่อทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 

ใส่ความเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ