«

»

May 22

การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน

 

การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน

 

นางสรสุดา  ชูกลิ่น และคณะ *
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

เนื้อหาโดยสรุป

                 การที่จะสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้นั้นจะต้องมีทั้งการเรียนรู้และเลียนแบบ เน้นการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจเป็นหลัก ไม่ต้องอายที่จะพูด ภาษาอังกฤษมีทั้งแบบอเมริกัน และอังกฤษ ซึ่งการใช้คำศัพท์จะแตกต่างกัน หรือไม่ก็มีการสะกดต่างกัน หรือออกเสียงต่างกัน เช่น football (BE) soccer (AE) หรือ การสะกด เช่น colour (BE) color (AE) เป็นต้น

                    การออกเสียงหนักเบาก็มีความสำคัญในภาษาอังกฤษ เพราะอาจจะทำให้มีความหมายต่างกันไปได้ เช่น Content ถ้าออกเสียงเน้นพยางค์หน้า จะหมายถึง เนื้อหา แต่ถ้าเน้นพยางค์ท้าย หมายถึงการถ่อมตน มักน้อย หรือการออกเสียงสั้นยาว อาจจะบอกหน้าที่ว่าเป็นคำประเภทใด เช่น เป็นคำนาม หรือคำกริยา เป็นต้น เช่น

                     Minute (มินิท) หมายถึงเวลา คือ นาที แต่ถ้าออกเสียง เป็น (ไมนูท) จะหมายถึง เล็กๆ น้อยๆ  Record (รีคอด) จะเป็นคำกริยา แปลว่าอัด record (เร็กคอด) จะแปลว่าแผ่นเสียง

                     การพูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเน้นคำในประโยค เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะเน้นที่คำใดเป็นสำคัญในประโยคนั้น นอกจากนั้นการตีความในภาษาอังกฤษก็สำคัญ ซึ่งจะต้องดูบริบทแวดล้อมของคำรอบๆ ด้วยว่ามีความหมายนัยใด เช่นสำนวนในภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบางครั้งไม่ได้แปลความหมายตรงตัว ซึ่งต้องอาศัยการตีความ

– Kill 2 birds with 1 stone. ตรงกับสำนวนไทย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
– Beat about the bush. หมายถึง อ้อมค้อม เป็นต้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ได้เห็นทรรศนะของวิทยากรที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตั้งแต่ตอนเด็ก ที่กล่าวถึงความยากง่ายและการปรับตัว และสิ่งสำคัญต้องไม่อายที่จะฝึก ได้เรียนรู้วิธีการที่จะกลับไปฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้มุมมองในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่แตกต่างกัน ได้เห็นประโยชน์ของการใช้เพลงในการฝึกภาษา และมีกำลังใจที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น

 

*  นางนฤมล จารุสัมฤทธิ์

    นางสุทธิศรี ม่วงสวย 

    นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์

    นางสาวสุนันทา หรุ่มเรืองวงษ์

 

ใส่ความเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ