สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ ให้การเยี่ยมชมดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ
ให้การเยี่ยมชมดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ ในการเยี่ยมชมงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ