ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดนนิทรรศการ

ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์
ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
และค่าจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดนนิทรรศการ

จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 332,700.00 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ้างทำเอกสาร
แบบประเมินความพึงพอใจ