ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ ค่าจ้างจดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
และค่าจ้างจดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเชิงพาณิชย์

จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 500,000.00 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางค่าจ้างออกแบบสิ่งพิมพ์
แบบประเมินความพึงพอใจ