การพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี
นักวิจัยสามารถส่งไฟล์ทางอีเมล human_ethics@rmutt.ac.th

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

NameSizeHits
01.กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 256393.7 KB35
02.Flowchart การยื่นโครงการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์161.7 KB39
03.แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย295.9 KB42
04.ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์34.5 KB38
05.โครงร่างการวิจัย (Research Protocol) ประกอบการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์38.9 KB46
06.เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย105.8 KB37
07.เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย99.3 KB37
08.เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง103.1 KB26
09.เอกสารชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี97.6 KB25
10.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม36.0 KB5
11.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถาม27.2 KB4
12.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับการสัมภาษณ์)26.3 KB4

 

แบบประเมินความพึงพอใจ