การพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี
นักวิจัยสามารถส่งไฟล์ทางอีเมล human_ethics@rmutt.ac.th

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

NameSizeHits
00.กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 256477.1 KB114
01.ขั้นตอนการกรอกข้อเสนอโครงการในระบบ DRMS (นักวิจัย)610.4 KB28
02.Flowchart การยื่นโครงการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์161.7 KB117
03.แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย295.9 KB122
04.ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์34.5 KB109
05.โครงร่างการวิจัย (Research Protocol) ประกอบการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์38.9 KB118
06.เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย105.8 KB106
07.เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย99.3 KB101
08.เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง103.1 KB92
09.เอกสารชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี97.6 KB78
10.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม36.0 KB67
11.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถาม27.2 KB56
12.ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับการสัมภาษณ์)26.3 KB60

 

แบบประเมินความพึงพอใจ