ทุน R2R

NameSizeHits
01.รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2563 [Word]22.9 KB37
02.รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2563 [Pdf]94.9 KB37
03.แบบเสนอโครงการ ( R2R)67.6 KB1003
04.แบบเสนอขอรับค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) Update 20-09-256256.3 KB171
05.รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ Update 03-09-2562155.6 KB228
06.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 25624.1 MB195
07.ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 256256.8 KB215
08.แบบสรุปผลงานวิจัย / โครงการวิจัย (IRD_07)23.3 KB222
09.ปฏิทินการเสนอขอทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี57.3 KB251
10.แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) (ฉบับปรับปรุง 2560) [ใหม่]70.1 KB454
11.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (R2R)50.7 KB475
12.แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป [ใหม่]34.8 KB207
13.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ [ใหม่]48.1 KB282

แบบประเมินความพึงพอใจ