ทุน R2R

NameSizeHits
01.แบบเสนอขอรับค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) Update 20-09-256256.3 KB17
02.รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ Update 03-09-2562155.6 KB54
03.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 25624.1 MB69
04.ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 256256.8 KB99
05.แบบสรุปผลงานวิจัย / โครงการวิจัย (IRD_07)23.3 KB107
06.ปฏิทินการเสนอขอทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี57.3 KB172
07.แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) (ฉบับปรับปรุง 2560) [ใหม่]70.1 KB253
08.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (R2R)50.7 KB370
09.แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป [ใหม่]34.8 KB126
10.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ [ใหม่]48.1 KB190
11.แบบเสนอโครงการ ( R2R)67.6 KB824

  • 15
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ