แผนปฏิบัติราชการ สวพ.

NameSizeHits
NameSizeHits
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา7.8 MB46
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา3.5 MB42
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา23.2 MB120
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา81.5 MB224
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา69.0 MB231
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา47.4 MB594
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับปรับปรุง19.6 MB727
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา8.4 MB630
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา1.6 MB355
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา5.9 MB335

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (KPI) ประจำปี 2563342.1 KB14

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรม

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563308.1 KB21
สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมรายจ่าย)144.2 KB9
แบบประเมินความพึงพอใจ