Research Unit

โลโก้หน่วย

1.หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.หน่วยวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมอนาคต (อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พลังงาน และการขนส่ง)

3.หน่วยวิจัยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีแม่นยำเพื่อการเกษตร

4.หน่วยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

5.หน่วยวิจัยพลังงานจากขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

6.หน่วยวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

7.หน่วยวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุขั้นสูง

8.หน่วยวิจัยการเตรียมและการนำไปใช้งานวัสดุนาโนจากแร่ไทย

9.หน่วยวิจัยระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดเพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน

10.หน่วยวิจัยวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์

11.หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม

12.หน่วยวิจัยแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์เพื่อการพยากรณ์และการสื่อสารชาญฉลาด

13.หน่วยวิจัยฟิสิกส์และเครื่องมือวัด

14.กลุ่มวิจัยกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและวัสดุเครื่องประดับ

15.ประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดย่อม (SME)

16.หน่วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาไทย

17.หน่วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

18.หน่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางกาย

19.หน่วยวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล

20.หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

21.หน่วยวิจัยวัสดุฉลาด

22.หน่วยวิจัยเครื่องมือวัด

แบบฟอร์มการจัดตั้ง กลุ่ม/หน่วย วิจัยเฉพาะทาง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Click!
แบบประเมินความพึงพอใจ