เอกสารดาวน์โหลด

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับงานวิจัย

1. ระเบียบและประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  คลิกที่นี่ 2. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คลิกที่นี่ 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 4. กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2554 FacebookTwitterLine

รายการเอกสารระบบ ISO โปรแกรม ITAP

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ F (แบบฟอร์ม)   FacebookTwitterLine

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560 FacebookTwitterLine

เอกสารคู่มือ ปี 2561

FacebookTwitterLine

เอกสารงบประมาณรายจ่าย

*ใบปะหน้าข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละเป้าหมาย ใช้กระดาษสี ดังนี้ 1. เป้าหมายที่ 1 ใช้กระดาษปะหน้าสีชมพู 2. เป้าหมายที่ 2 ใช้กระดาษปะหน้าสีเขียว 3. เป้าหมายที่ 3 ใช้กระดาษปะหน้าสีฟ้า เอกสารการส่งข้อเสนอ เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ NRMS   การติดตามผลการดำเนินงานวิจัย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิจัย FacebookTwitterLine

เอกสารงบประมาณรายได้

เอกสารงบประมาณรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย เอกสารงบประมาณรายได้คณะ *ใช้กระดาษปะหน้าสีฟ้า* FacebookTwitterLine

เอกสารสาขาดีเด่น

เอกสารหน่วยงานและสาขาวิชาดีเด่นประจำปี 2561 เอกสารหน่วยงานและสาขาวิชาดีเด่นประจำปี 2560 FacebookTwitterLine

เอกสารโครงการ ABC

FacebookTwitterLine

เอกสารโครงการ OTOP “ไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี”

FacebookTwitterLine

เอกสารโครงการ อพ.สธ.

เอกสารและหนังสือรับรองโครงการ อพ.สธ.  ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 ( อพ.สธ.) ใบปะหน้าโครงการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย ใบปะหน้าโครงการอื่นๆ แบบเสนอโครงการอื่นๆ แบบฟอร์มการจัดทำแผน อพ.สธ. รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2562 โดยส่งมายัง สวพ. ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 FacebookTwitterLine

แบบประเมินความพึงพอใจ