Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารงบประมาณรายจ่าย

*ใบปะหน้าข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละเป้าหมาย ใช้กระดาษสี ดังนี้
1. เป้าหมายที่ 1 ใช้กระดาษปะหน้าสีชมพู
2. เป้าหมายที่ 2 ใช้กระดาษปะหน้าสีเขียว
3. เป้าหมายที่ 3 ใช้กระดาษปะหน้าสีฟ้า

  • เอกสารการส่งข้อเสนอ
  • การติดตามผลการดำเนินงานวิจัย
  • เอกสารการเบิกจ่าย
  • เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิจัย
  • 4
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ