Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562

NameSizeHits
3.Value Chain159.4 KB239
1.หลักการและเหตุผล158.0 KB414
4.ตัวอย่าง Value Chain198.9 KB528
2.แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)2.2 MB585

 

คู่มือการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที70.0 KB358
แบบติดตามประเมินผล78.9 KB362
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(2))815.9 KB370
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-3)739.8 KB375
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(1))140.6 KB375
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์193.8 KB379
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-2)728.9 KB386
ใบสมัคร87.9 KB418

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB344
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่))99.2 KB357
แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB393
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560486.8 KB394
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB417
แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้าน วท.(ลูกข่าย/ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560133.6 KB418
แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้านภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีที่ประเมิน พ.ศ. ....................576.2 KB425
แบบประเมินผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)688.3 KB427
แบบประเมินความพึงพอใจ