Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562

NameSizeHits
3.Value Chain159.4 KB155
1.หลักการและเหตุผล158.0 KB256
4.ตัวอย่าง Value Chain198.9 KB342
2.แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)2.2 MB390

 

คู่มือการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที70.0 KB252
แบบติดตามประเมินผล78.9 KB257
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์193.8 KB264
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(2))815.9 KB267
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-3)739.8 KB279
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(1))140.6 KB279
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-2)728.9 KB289
ใบสมัคร87.9 KB313

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB246
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่))99.2 KB253
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560486.8 KB282
แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB293
แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้าน วท.(ลูกข่าย/ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560133.6 KB308
แบบประเมินผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)688.3 KB314
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB322
แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้านภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีที่ประเมิน พ.ศ. ....................576.2 KB325
  • 1
    Share
แบบประเมินความพึงพอใจ