Return to เอกสารคู่มือ ปี 2561

เอกสารประกอบการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB131
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB122
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256122.3 KB116
3. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256116.8 KB124
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB101
5. บทสรุปการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256116.6 KB108
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิฯ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB104
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB108

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB106
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB107
2. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256117.0 KB107
3. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256120.9 KB92
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB97
5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB93
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB103

3. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
1. แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์ (แบบ ลข. 01) ฉบับปรับปรุง 256193.8 KB82
2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี43.9 KB86
3. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์82.0 KB90
4. หนังสือโอนลิขสิทธิ์40.4 KB88

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ