Return to เอกสารคู่มือ ปี 2561

เอกสารประกอบการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB116
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB107
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256122.3 KB101
3. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256116.8 KB105
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB90
5. บทสรุปการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256116.6 KB96
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิฯ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB91
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB95

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB93
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB97
2. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256117.0 KB98
3. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256120.9 KB83
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB85
5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB81
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB91

3. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
1. แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์ (แบบ ลข. 01) ฉบับปรับปรุง 256193.8 KB72
2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี43.9 KB77
3. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์82.0 KB82
4. หนังสือโอนลิขสิทธิ์40.4 KB77

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ