Return to เอกสารคู่มือ ปี 2561

เอกสารประกอบการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB65
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB57
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256122.3 KB55
3. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256116.8 KB63
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB51
5. บทสรุปการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256116.6 KB55
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิฯ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB48
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB55

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB55
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB55
2. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256117.0 KB63
3. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256120.9 KB44
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB42
5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB43
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB50

3. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
1. แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์ (แบบ ลข. 01) ฉบับปรับปรุง 256193.8 KB42
2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี43.9 KB40
3. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์82.0 KB42
4. หนังสือโอนลิขสิทธิ์40.4 KB42

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ