Return to เอกสารคู่มือ ปี 2561

เอกสารประกอบการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB180
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB165
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256122.3 KB152
3. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256116.8 KB157
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB138
5. บทสรุปการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256116.6 KB143
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิฯ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB137
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB153

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB143
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB140
2. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256117.0 KB143
3. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256120.9 KB125
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB132
5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB131
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB135

3. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
1. แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์ (แบบ ลข. 01) ฉบับปรับปรุง 256193.8 KB116
2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี43.9 KB119
3. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์82.0 KB124
4. หนังสือโอนลิขสิทธิ์40.4 KB117

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ