Return to เอกสารคู่มือ ปี 2561

เอกสารประกอบการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB103
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB94
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256122.3 KB92
3. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256116.8 KB95
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB80
5. บทสรุปการประดิษฐ์ ฉบับปรับปรุง 256116.6 KB88
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิฯ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB77
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB86

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
1.1 แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB86
1.2 ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB89
2. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256117.0 KB91
3. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256120.9 KB74
4. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB73
5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256129.2 KB72
ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB83

3. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
1. แบบฟอร์มขอจดลิขสิทธิ์ (แบบ ลข. 01) ฉบับปรับปรุง 256193.8 KB66
2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี43.9 KB67
3. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์82.0 KB71
4. หนังสือโอนลิขสิทธิ์40.4 KB68

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ