ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

*ใช้กระดาษปะหน้าสีชมพู

เอกสารประกาศคณะกรรมการกองทุนต้องใช้รหัสผ่าน
กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-549-4683

เอกสารทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

NameSizeHits
1.ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 256321.6 KB32
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 256357.3 KB32
3.ใบปะหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ สวพ. ว - 1ด) กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน ประจำปีงบประมาณ 256354.3 KB32
4.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุนสนับสนุน พ.ศ. 25614.0 MB25
5.หนังสือยินยอมร่วมสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประเภทร่วมทุน ประจำปีงบประมาณ 2563123.5 KB18

เอกสารทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

NameSizeHits
1.ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 2562 [ฉบับปรับปรุง]43.5 KB105
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 256244.8 KB192
3.ใบปะหน้า กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน ประจำปีงบประมาณ 256254.3 KB169
4.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุนสนับสนุน พ.ศ. 25611.6 MB125
แบบประเมินความพึงพอใจ