ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

*ใช้กระดาษปะหน้าสีชมพู

เอกสารประกาศคณะกรรมการกองทุนต้องใช้รหัสผ่าน
กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-549-4683

เอกสารทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

NameSizeHits
1.ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 256321.6 KB109
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 256357.3 KB91
3.ใบปะหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ สวพ. ว - 1ด) กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน ประจำปีงบประมาณ 256354.3 KB86
4.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุนสนับสนุน พ.ศ. 25614.0 MB102
5.หนังสือยินยอมร่วมสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประเภทร่วมทุน ประจำปีงบประมาณ 2563123.5 KB83

เอกสารทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

NameSizeHits
1.ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 2562 [ฉบับปรับปรุง]43.5 KB167
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 256244.8 KB256
3.ใบปะหน้า กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน ประจำปีงบประมาณ 256254.3 KB236
4.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุนสนับสนุน พ.ศ. 25611.6 MB200
แบบประเมินความพึงพอใจ