การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)
“ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภายในชุมชน ด้วย วทน. และช่วยยกระดับ ผู้ประกอบการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้นำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่หมู่บ้านนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.) ร่วมให้คำชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการในครั้งนี้

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) คลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 (ครั้งที่ 1)

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 (ครั้งที่ 1)285.3 KB8

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก”

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก”

วันที่ 27 มิถุนายน 2563
ณ ชมรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ซอยไอยรา 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.กรณัท  สุขสวัสดิ์  ผศ.อุไรวรรณ  คำสิงหา ดร.กิติยาพรรณ  โพธิ์ล่าม อาจารย์วราภรณ์  บันเล็งลอย และ อาจารย์วราภรณ์  ตรีมงคล ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชน นายปกรณ์  ทองปราง อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 ราย

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขยายเวลารับสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 (ครั้งที่ 1)285.3 KB8

ขยายเวลารับสมัครงาน ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

NameSizeHits
ใบสมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)869.9 KB260

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ