ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธํญบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางกลยุทธ์และนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดเข้าสู่ world ranking ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน เป็นประธาน พร้อมกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รองประธาน นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

Continue reading

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การคลี่ภาพ Network Value Chain สำหรับ Local Enterprise โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เป็นผู้บรรยายและจัด Workshop การคลี่ภาพ supply chain สู่การวิเคราะห์ value chain พร้อมถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Continue reading

การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ Project Managers ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จำนวน 27 ตำบล

การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ Project Managers
ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จำนวน 27 ตำบล
ภายใต้ความดูแลและบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ Project Managers ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จำนวน 27 ตำบล ซึ่งเป็นตำบลภายใต้ความดูแลและบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานและกล่าวชี้แจงพร้อมแนวทางการดำเนินโครงการ ร่วมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี

Continue reading

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 และประจำปี 2563

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี
ประจำปี 2562 และประจำปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมกับคณะผู้บริหาร โดยมี  ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

ซึ่งมีจำนวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 8 ท่าน และจำนวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 ที่ได้ทุ่มเทพลังความรู้ ผลิตผลงานอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล หวังว่าทุกท่านจะผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยรุ่นหลังต่อไป

Continue reading

การประชุมออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2564

การประชุมการนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”
ประจำปี 2564

วันที่ 16 มกราคม 2564
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมการนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์   ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ