มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562”

งาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562”

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562” โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย ผศ.นที  ภู่รอด รองอธิการบดี  ร่วมพิธีเปิดและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกับผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน สวพ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแสดงและคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น ทั้งสิ้น 6 ผลงาน ได้แก่

Continue reading

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับภาครัฐ อว. จัดกิจกรรมยกระดับ OTOP ด้วย วทน.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร)

โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อบรับคณะทำงาน และกล่าวถึงการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นหนึ่งประเด็นที่จังหวัดให้ความสำคัญมาโดยตลอด รายได้ของประชาชนในพื้นที่ นอกเหนือจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการก็เป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าโอทอปด้วยนวัตกรรมขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเปิดเผยการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทางภาครัฐบาลได้มีแผนงานบูรณาการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้รับการยอมรับสำหรับการทำการตลาดทั้งในประเทศและระดับสากล โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เป็น 3 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในงาน iENA 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ในงาน “The International Trade Fair for Ideas,
Inventions and New Products” (iENA 2019)

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเพียง 1 เดียว จาก มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกจาก วช. นำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) และได้รับรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) จาก China Association of Inventions (CAI) ประเทศจีน จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัยดังกล่าวจึงเหมาะกับบริษัทที่สนใจนำเทคโนโลยีจากการประดิษฐ์ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และอุตสากรรมที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยการพัฒนาต่อยอดขยายระบบให้เหมาะสมตามกระบวนการของโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียประเภทอิมัลชันน้ำมันในน้ำที่บำบัดได้ยาก อีกทั้งยังสามารถกำจัดสารอินทรีย์ประเภทอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และลดการนำเข้าให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายวิรัช  โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ยังมีกรรมการจากแต่ละคณะเข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 14 ท่าน

Continue reading

การประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

การประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมมังคลอุบลชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 รวมถึงแนวทางในการผลักดันและสามารถนำผลผลิตของงานวิจัยไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร. สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานเกี่ยวกับภาพรวมที่ได้เสนอของบประมาณเมื่อปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณา และชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ร่วมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ