สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับทีมงาน QA จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจเยี่ยมเครือข่าย ITAP มทร.ธัญบุรี และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับทางเครือข่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับทีมงาน QA
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพื่อตรวจเยี่ยมเครือข่าย ITAP มทร.ธัญบุรี
และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับทางเครือข่าย

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับทีมงาน QA จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจเยี่ยมเครือข่าย ITAP มทร.ธัญบุรี และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับทางเครือข่าย นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นโครงการกับทางเครือข่ายมา ณ ที่นี้ด้วย

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมรายงานในครั้งนี้

Continue reading

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

วันที่ 25 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับผู้บริหารทั้ง 8 ท่าน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs)

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน
(Standard Operating Procedures : SOPs)
ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 24 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมรัตนอุบล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดวาระการประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางสาวพรทิพย์  ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการในการประชุมครั้งนี้

Continue reading

การประชุม “ชี้แจงผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)

การประชุม “ชี้แจงผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
และการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

และพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการวิจัย OTOP ประจำปี 2561″
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี”

วันที่ 17 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุม “ชี้แจงผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 และพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการวิจัย OTOP ประจำปี 2561” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี หัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯ เป็นประธานลงนามสัญญารับทุน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บริหารโครงการวิจัยฯ

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ