Category: ปชส.จากหน่วยงานภายนอก

ข่าว ปชส.จากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2019

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://conference.nu.ac.th/nrc15/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (WSD 2020)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (WSD 2020) ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://icru.nstru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://i-seec2019.rmuti.ac.th/app/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ (JIEC 2019)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ (JIEC 2019) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.psued.org/

แบบประเมินความพึงพอใจ