Category: ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์ โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  1,100,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

แบบประเมินความพึงพอใจ