Category: ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 120,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ จำนวน  1  ชุด  วงเงิน  540,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมา ชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  750,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์ จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  1,300,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องทดสอบการเรืองแสงของวัสดุ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องทดสอบการเรืองแสงของวัสดุ จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  800,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องทดสอบการเรืองแสงของวัสดุ

แบบประเมินความพึงพอใจ