โครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 และห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอและการสร้างผลผลิตจากงานสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี” พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่อง “แนวทางการตีพิมพ์งานวิจัย”

Continue reading

การประชุมชี้แนะแนวทางการปิดโครงการวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

การประชุมชี้แนะแนวทางการปิดโครงการวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แนะแนวทางการปิดโครงการวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย นำโดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานและเปิดการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นนักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) และผู้ที่ประสงค์ยื่นขอทุน MRG และ TRG ในปี 2564

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและศาสตรจารย์วิจัยดีเด่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมาให้คำแนะนำสำหรับการตีพิมพ์ เทคนิคในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐานสากล

Continue reading

มทร.ธัญบุรี ขยายเวลารับสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

ขยายเวลารับสมัครงาน ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

NameSizeHits
ใบสมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)869.9 KB274

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) คลิก!!

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ https://bit.ly/3ekZsif หรือ Scan OR Code

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ