มทร.ธัญบุรี นำทีม สวทช. เข้าร่วมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตร
และอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 2
และการเข้าร่วมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร

วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง ST1 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 2 และการเข้าร่วมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร นำโดย ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านต่างๆ และนวัตกรรมด้านอาหารของมหาวิทยาลัย พร้อมกับทีมงานจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วมศึกษาดูผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัย
เรื่อง การยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย
และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563
ณ ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานภาพรวมของโครงการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุม และพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัย อาทิ ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวนิช และคุณจิริกา  นุตาลัย

ในการนี้ โครงการยังได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มชาวบ้าน ภาครัฐ และภาคเอกชน อีกมากมาย

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน
ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์
(Thanyaburi Liveable Creative Economy And Wellbeing Community)”

วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ณ ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์ (Thanyaburi Liveable Creative Economy And Wellbeing Community)” โดยได้รับเกียรติจากคุณพินิจ  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสะอาด อธิการบดี มทร. ธัญบุรี กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและมอบของที่ระลึก พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในระยะ 6 เดือน และเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

Continue reading

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2021 ครั้งที่ 3/2563

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับคณะกรรมการ

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมรัตตอุบลชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธาน พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และคณะกรรมการกองทุนที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ศ.เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์  อร่ามวิทย์ ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ