การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัย (ครั้งที่ 2)

การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัย (ครั้งที่ 2)
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล
และตามระเบียบวาระเแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัย (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระเแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Continue reading

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน นำโดย ผศ.ดร.มโน  สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี รับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง พร้อมทั้งบุคลากรของหน่วยงานทุกท่านที่รับผิดชอบองค์ประกอบแต่ละองค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์ ผศ.ดร.รินรดี  ปาปะใน และ ผศ.สมควร  สนองอุทัย เป็นกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้

Continue reading

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

NameSizeHits
1.หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)419.4 KB189
2.โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256299.1 KB189
3.หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)652.5 KB239
4.กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 156.8 KB233
5.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1163.0 KB456

ประกาศ !!! ผลโครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Research Awards)

NameSizeHits
ประกาศผลโครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี3.0 MB61

แบบประเมินความพึงพอใจ