การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรม (Local Enterprise / Smart City) โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงชี้แจงการบริหารทุนโครงการวิจัย และเป็นพยานในการลงนามสัญญารับทุน จำนวน 50 โครงการ

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์ 6 ด้าน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ผลิตภาพหรือลดต้นทุนการผลิต สร้างศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ในการแข่งขันทางการตลาด โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานภาพรวมทั้ง 9 โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว. พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และนักวิจัยที่ดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้ง 2 ท่าน ในฐานะคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.) และนางสาวอัญชลี งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สป.อว.)

Continue reading

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)
“ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม Professional Training Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภายในชุมชน ด้วย วทน. และช่วยยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้นำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่หมู่บ้านนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแก่นักวิจัยที่ร่วมส่งข้อเสนอและการอบรมในครั้งนี้

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัย ขยายผลการทำงานระยะที่ 2 บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี โดยสร้าง platform การเรียนรู้ผ่าน รร. ป่า-ไผ่ สวนลุงโชค

สวพ. มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัย ขยายผลการทำงานระยะที่ 2
บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี
โดยสร้าง platform การเรียนรู้ผ่าน รร. ป่า-ไผ่ สวนลุงโชค

วันที่ 14 มิถุนายน 2563
ณ สวนลุงโชค ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าไผ่ เพื่อตลาดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” โดยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการวิจัยภายใต้โครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างและขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้ (learning platform) ในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ local enterprise  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียน ป่า-ไผ่ รุ่นที่ 7

ซึ่งทาง มทร.ธัญบุรี ได้เป็นเครือข่ายภาคี ความร่วมมือของชุดโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน ชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)

Continue reading

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมกับ รองอธิการบดี ทั้ง 2 ท่าน และผู้ช่วยอธิการบดี ได้แก่ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ นายวิรัช  โหตระไวศยะ และ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เข้าร่วมฟังการประชุม

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้เรียนเชิญตัวแทนจากพื้นที่ส่วนท้องถิ่น อาทิ เช่น อบต.บึงบา วัดปัญญานันทาราม เป็นต้น พร้อมกล่าวรายงานงานบริการวิชาการ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) เพื่อยื่นของบประมาณจาก สป.อว.

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ