การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มทร. ธัญบุรี

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการและกล่าวรายงาน และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังและชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัย

Continue reading

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีมติอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ประเภทร่วมทุน ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยที่ได้ส่งข้อเสนอและได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย จำนวน 40 โครงการ แบ่งออกเป็น ทุนนวัตกรรม 3 โครงการ ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ 21 โครงการ และทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ 16 โครงการ

Continue reading

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษา OTOP ในการเขียนข้อเสนอโครงการ แนวทางการประเมิน และการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ OPMS โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กล่าวรายงาน

Continue reading

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้รวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน
ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้รวัตกรรม :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี”

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้รวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี”

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญุบุรี  ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้แทนกล่าวรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน เพื่อรับฟังการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่โครงการวิจัยในระยะต่อไปจากคณะกรรมการ นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับทีมงาน

Continue reading

ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

โครงการ OTOP สัญจร

โครงการ OTOP สัญจร

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (STI-OTOP)

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (STI-OTOP)

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

แบบประเมินความพึงพอใจ