โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ
“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP)

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง ชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP) โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวทช. และผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ITAP มาบรรยายและอภิปรายในครั้งนี้

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก
กิจกรรมที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

วันที่ 1 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม ST-1308 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และร่วมอภิปราย เรื่อง แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

Continue reading

โครงการฝึกอบรมสาหรับนักวิจัยเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์”

โครงการฝึกอบรมสาหรับนักวิจัยเรื่อง
“หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์”

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมสาหรับนักวิจัยเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ภกญ.โสภิต  ธรรมอารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.พญ.ทิพาพร  ธาระวานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.กัณฑ์วีร์  วิวัฒน์พาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน
(Standard Operating Procedures : SOPs)
ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคุณพรทิพย์  ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Continue reading

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
ณ โรงแรม คามิโอ อมตะ บางปะกง จ.ชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการเพื่อฟังบรรยาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้ง 4 ท่าน

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ