Category: ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” อาจารย์และนศ.ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวม 15 รางวัล อาจารย์ 11 รางวัล เหรียญทอง 5 รางวัล เหรียญเงิน 5 รางวัล รางวัลพิเศษ 1 รางวัล นักศึกษา 4 รางวัล เหรียญทอง 1 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล รางวัลพิเศษ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอภาคโปเตอร์ 1 รางวัล รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล อาจารย์ รวม 4 รางวัล ชนะเลิศ 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 = …

Continue reading

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561

 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva”

cong_chanai-01

สรุปผลการประกวดงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด ในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยไปแสดงและประกวดในงาน SIIF 2017

สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 (RMUTT-Researcher Awards)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดผลงานนักวิจัย เพื่อการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 คลิก!

แบบประเมินความพึงพอใจ