Category: ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  900,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  1,100,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 117,700 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ จำนวน  1  งาน  วงเงิน 300,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดธรรมชนิดใหม่” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ค่าจ้างตรวจประเมินผล

ประกาศราคากลางค่าจ้างตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์โครงการสารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์โครงการสารอาหารเสริมพืช และสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน  1  งาน  วงเงิน 250,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ค่าจ้างตรวจประเมินผล

แบบประเมินความพึงพอใจ