เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้การนำขยะมาแปรรูปแก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก
จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563
ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. สวพ. ให้เป็นผู้แทนนำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในการนำขยะมาแปรรูปให้แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิค ขนาดเล็ก
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวพนมพร วงษ์เหมือน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยวิทยากร นางสาววราภาณ์ ชื่นจรูญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก : ไม้กวาดอ่อน และไม้กวางแข็ง
วิทยากรโดย ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช้วยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยวิทยากร นายสุปรีชา บุญรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue reading

ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2562

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2562

การปิดและยื่นข้อเสนอโครงการ

การปิดและยื่นข้อเสนอโครงการ

เชิดชูเกียรตินักวิจัย

เชิดชูเกียรตินักวิจัย

โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

นักวิจัย/นักสร้างสรรค์ (รุ่นใหม่)

นักวิจัย/นักสร้างสรรค์ (รุ่นใหม่)

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

มทร.ธัญบุรี ขยายเวลารับสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

ขยายเวลารับสมัครงาน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

NameSizeHits
ใบสมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)869.9 KB275

Continue reading

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)
“ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภายในชุมชน ด้วย วทน. และช่วยยกระดับ ผู้ประกอบการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้นำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่หมู่บ้านนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.) ร่วมให้คำชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการในครั้งนี้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ