มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศรับบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ Continue reading

มศว. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ฝ่ายสำนักพิมพ์) ขอเชิญชวนท่าน บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ประเทศชาติ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Continue reading

ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านลงทะเบียนนักวิจัย เพื่อยื่นขอทุนผ่านระบบ Single window

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย สวทช.  สกว  .สวรส. และ สกว.  ร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการทุนวิจัยสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คือ

1. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว มี วช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ