ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

รายการจ้างออกแบบและเช่าอุปกรณ์ตกแต่งบูธการจัดนิทรรศการ 
โครงการการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  ประจำปี 2559
จำนวน  1  งาน  วงเงิน  130,540.-  บาท

ดูรายละเอียด ราคากลางจ้างออกแบบ

โครงการเวทีเสวนาเครือข่ายนักวิจัยราชมงคลธัญบุรี

3.png

โครงการเวทีเสวนาเครือข่ายนักวิจัยราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2559
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการเวทีเสวนาเครือข่ายนักวิจัยราชมงคลธัญบุรี เสวนา/อภิปรายเรื่อง “ราชมงคลกับงานวิจัยสร้างชาติ” และ “การสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและประเทศ” เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ผู้สนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังกรณีศึกษาเรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยมุ่งเป้าร่วมกับสถานประกอบการ” เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการต่อชุมชน สถานประกอบการ ตลอดจนตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

Continue reading

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

1R2R2016 – รายละเอียดโครงการ

 – แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) R2R

 

เสวนาเครือข่ายนักวิจัย

มุ่งเป้า

ประกาศรายชื่อนักวิจัยดีเด่น’58

researcher58

แบบประเมินความพึงพอใจ