Category: ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดจ้าง  ประกาศราคากลางการจัดซื้อ   จำนวน  22  รายการ  วงเงิน  119,985.52 บาท  1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 119,985.52  บาท ดูรายละเอียด ราคากลางในการจัดซื้อ

ประกาศราคากลางการจัดจ้าง

ประกาศราคากลางการจัดจ้าง  จำนวน  2 รายการ  วงเงิน  210,000.-  บาท 1. จ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-Book)  จำนวน  1  งาน 2.จ้างจัดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเชิงพาณิชย์  จำนวน  1,000  เล่ม โครงการ  “จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์”  

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดจ้าง    จำนวน  1  รายการ  วงเงิน  112,000.-  บาท      1.จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร ขนาด 3 x 10.5 x 13 นิ้ว  พร้อมสกรีน 1 สี  1 จุด  จำนวน  400 ใบ ดูรายละเอียด ราคากลางในการจัดซื้อ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง รายการจ้างออกแบบและเช่าอุปกรณ์ตกแต่งบูธการจัดนิทรรศการ  โครงการการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในงาน “วันนักประดิษฐ์”  ประจำปี 2559 จำนวน  1  งาน  วงเงิน  130,540.-  บาท ดูรายละเอียด ราคากลางจ้างออกแบบ

แบบประเมินความพึงพอใจ