รางวัล TEQ Award ประจำปี 2557

TEQ-2014

**กำหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
**กำหนดวันประกาศผล ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  

เปิดรับข้อเสนอ ปี 59

 

 

research_59

 

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการผ่านระบบ Single Windows
ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 30 พ.ค.57

 

การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ม.ขอนแก่น

nhc13.kku

V International Agricultural Symposium “Agrosym 2014”

Agrosym2014

 

แบบประเมินความพึงพอใจ