โครงการยกระดับศักยภาคการวิจัยแบบมุ่งเป้าฯ

head

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพการวิจัยแบบมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 2 (กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559   แบบตอบรับกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 (กลุ่มวิจัยด้านสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559   แบบตอบรับกิจกรรมที่ 3

โครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คาปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับนักวิจัย”

16

โครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คาปรึกษาออนไลน์
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับนักวิจัย” กิจกรรมที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” จึงได้ร่วมจัดทาโครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คาปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับนักวิจัย” เพื่อให้นักวิจัยเกิดการตื่นตัวในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัยของตน จนสามารถนาไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

กิจกรรมที่ 2 : เรื่อง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในกิจกรรมที่ 2 แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นภาคบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search) และเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ เรื่อง การจัดเตรียมคาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมตรวจ/แก้ไขคาขอ จากวิทยากรประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่ 1

35

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”
กิจกรรมที่ 1: ภาคบรรยาย (สายสังคมศาสตร์)

วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ISI / Scopus / PubMed และฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางสถาบันฯ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจานวนผลงานการตีพิมพ์บทความทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่ 1

28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”
กิจกรรมที่ 1: ภาคบรรยาย (สายวิทยาศาสตร์)

วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ISI / Scopus / PubMed และฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางสถาบันฯ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจานวนผลงานการตีพิมพ์บทความทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue reading

ประกาศผลรางวัล


ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 6th Innovation Awards) ประจำปี 2559
และ
ประกาศผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2559
(RMUTT Young Talent Innovation 2016)
update1** แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับรางวัล **

แบบประเมินความพึงพอใจ