ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

รับข้อเสนองบ ด้าน ววน.

รับข้อเสนองบ ด้าน ววน.

รับข้อเสนอ Rain for Thailand

รับข้อเสนอ Rain for Thailand

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด Proceeding Book 2nd ASEIS2019 และ Proceeding Book 4th PRN-CON

NameSizeHits
1.Proceeding Book 2nd ASEIS2019 (Update 14-05-2020)16.7 MB102
2.Proceeding Book 4th PRN-CON9.7 MB177

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และถวายรายงาน ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563”

วันนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563” โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย ร่วมพิธีเปิด และเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดง

Continue reading

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมกับบรรยายและชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัยกว่า 40 คน

Continue reading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่าย สวพ. มทร. 9 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
และการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม Meeting A ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร DD Mall เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 8 แห่ง

Continue reading

มทร.ธัญบุรี ขอให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอทุน PMU B (บพค.) ผ่านระบบ NRIIS

มทร.ธัญบุรี ขอให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอทุน PMU B (บพค.) ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ก่อนส่งไปยัง บพค.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6325

หมายเหตุ : กรณีนักวิจัยไม่ประสงค์นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถส่งผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอในระบบไปยังแหล่งทุน

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมกับ นางสาวพรทิพย์  ตันติวงศ์ รองประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ รวมถึงกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีก 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนีั้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามมาตรฐานสากล

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ