ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพิ่มเติม ทุนวิจัยเฉพาะทาง

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพิ่มเติม ทุนวิจัยเฉพาะทาง

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

การประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

การประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

ประกาศ!! วารสาร มทร.ธัญบุรี เปิดรับบทความวิจัย

ประกาศ!! วารสาร มทร.ธัญบุรี เปิดรับบทความวิจัย

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP

โครงการ Project Brief 2564

โครงการ Project Brief 2564

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

คลินิกจริยธรรมออนไลน์

คลินิกจริยธรรมออนไลน์

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด Proceeding Book 2nd ASEIS2019 และ Proceeding Book 4th PRN-CON

NameSizeHits
1.Proceeding Book 2nd ASEIS2019 (Update 14-05-2020)16.7 MB17
2.Proceeding Book 4th PRN-CON9.7 MB88

การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ บริษัท ภาณุพงศ์ 1995 คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ภาณุพงศ์ 1995 คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมกับผู้บริหาร ได้แก่ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี, ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นพยาน รวมถึงพลอากาศเอกบัญชา สัทธาพงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และคุณเด่นชัย เสาร์คำ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภาณุพงศ์ 1995 คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้มีอำนาจลงนาม โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี คืออนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์ระบายความร้อนของคอยล์ร้อนโดยใช้น้ำที่กลั่นจากกระบวนการควบแน่นที่คอยล์เย็น” ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Continue reading

การประชุมคลินิกจริยธรรมวิจัยออนไลน์

การประชุมคลินิกจริยธรรมวิจัยออนไลน์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคลินิกจริยธรรมวิจัยออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด เป็นประธานการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงความสำคัญและภาพรวมการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งในภาคเช้าเป็นการนำเสนอและให้คำแนะนำ รวมถึงประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก ดร.พทป.ปุณยนุช อมรดลใจ และ ผศ.ภกญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำหรับในภาคบ่าย นักวิจัยได้รับคำแนะนำและรับฟังตัวอย่างกรณีศึกษา ของการยื่นขอรับพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง จาก ดร.พทป.วัชระ ดำจุติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams กว่า 120 คน

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี  ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกองทุน

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้อำนวยความสะดวกสำหรับคณะกรรมการที่มีความประสงค์ประชุมออนไลน์ นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานและดำเนินการประชุม

Continue reading

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 (ครั้งที่ 2) งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2563

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 (ครั้งที่ 2)
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 (ครั้งที่ 2) งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ และ นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยแก่นักวิจัย

นอกจากนั้นยังมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย และประธานอนุกรรมการสาขาวิจัย ร่วมประเมินโครงการวิจัย ทั้งสิ้น 12 โครงการ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าแผนบูรณาการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม จ.นครนายก

การประชุมรายงานความก้าวหน้าแผนบูรณาการนวัตกรรมท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม จ.นครนายก

วันที่ 29 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าแผนบูรณาการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม จ.นครนายก ผ่านโปรแกรม Google Meet พร้อมกับทั้ง 9 มทร. นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย 4 ท่าน

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ