นิธิมา อินทรสอาด

Author's posts

ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อัตราลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับข้อเสนอปี 2562

เอกสารทุนงบประมาณแผ่นดิน > 1.เอกสารการส่งข้อเสนอ > เอกสารและแบบฟอร์มโครงการวิจัย ปี 2562

ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน

ประกาศผลการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2560 ประกาศผลอาจารย์ ประกาศผลนักศึกษา หมายเหตุ • อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลฯ ตามประกาศข้างต้น ขอให้มาลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัล 14.00 – 15.00 น. พิธีมอบรางวัล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักฐานการรับรางวัล สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 2549 4684

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ ฯ

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ และการประกวดงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี          

แบบประเมินความพึงพอใจ