Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน (IEI 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย ในงาน “The 10th International Exhibition of Invertions” (IEI 2018) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลงานทั้งหมด 9 ผลงาน ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 5 Special Award รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ได้แก่ ผลงานอาจารย์ 4 ผลงาน ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลงาน : รังเลี้ยงชันโรง กลุ่มขนาดเล็ก เพื่อการผลิตน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์ (Commercial honey production hive for small size group of …

Continue reading

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

การประชุมพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย ระหว่างวันที่  6-7  กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ยังมีคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ข้อเสนอโครงการ จำนวน 31 โครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการในครั้งนี้

Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเชิญนักวิจัยและนำผลงานวิจัยมาประกวดและจัดแสดงในงานนี้ โดยมีทั้งหมด 4 ผลงาน ได้แก่ 1. ระบบควมคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดถั่งเช่าแบบอัตโนมัติ (ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด) ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร 2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเซลล์ต้นกำเนิดจากบัวหลวง (ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด) ผลงานวิจัยของ ดร.ไฉน น้อยแสง 3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากดอกเข้าพรรษาและนม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสระบุรี ผลงานวิจัยของ ดร.ไฉน น้อยแสง 4. …

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025” ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสงธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ