Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและหน้าที่อนุกรรมการวิจัย

การประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและหน้าที่อนุกรรมการวิจัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและหน้าที่อนุกรรมการวิจัย โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Continue reading

การประชุมชี้แจงการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลข้อเสนอโครงการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลข้อเสนอโครงการ ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลข้อเสนอโครงการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระบบ OPMS โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ชี้แจงการแก้ไขให้กับอาจารย์ผู้ส่งข้อเสนอโครงการ (ที่ปรึกษา) ตามความเห็นของคณะทำงานฯ จาก อว.

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2564 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธาน พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจงเพื่อให้การดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามมาตรฐานสากล

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวสรุปผลการดำเนินวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2563) และปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2546) คณะกรรมการและกองบรรณาธิการร่วมกันพิจารณาบทความที่ประสงค์ตีพิมพ์กับวารสารในปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) และวางแผนดำเนินการจัดการวารสารให้มีคุณภาพในระดับสากด พิจารณาการเปลี่ยนชื่อวารสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวารสารในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลต่อไป และวางแผนดำเนินการจัดการวารสารให้มีคุณภาพในระดับสากล

Continue reading

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน” (เพิ่มเติม)

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน” (เพิ่มเติม) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน” นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงรายละเอียดแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) เรื่อง “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ  เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านการสร้างตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business Model) และชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัยตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ให้กับนักวิจัย

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ