การประชุมชี้แจงเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินและให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

การประชุมชี้แจงเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงิน
และให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ห้อง Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินและให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี และชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ร่วมโครงการ พร้อมนักวิจัยที่ร่วมดำเนินโครงการวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจ