แบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564

NameSizeHits
1.ประกาศรับแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564132.9 KB346
2.หัวข้อกลุ่มวิจัยและแนวทางการจัดทำแผน ววน. ประจำปี 2564 update 20-08-2562490.1 KB447
3.ปฏิทินการส่งแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 update 15-08-256290.1 KB248
4.(ร่าง) แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564 update 16-08-2562 [.doc]36.9 KB491
5.(ร่าง) แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564 update 16-08-2562 [.pdf]231.1 KB296
6.ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประจำปี 2564 ปรับปรุงโดย สกสว. Update 09-08-2562249.8 KB407
7.คำนิยาม58.5 KB225
8.ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย116.7 KB237
แบบประเมินความพึงพอใจ