การประชุมคลินิกจริยธรรมวิจัยออนไลน์

การประชุมคลินิกจริยธรรมวิจัยออนไลน์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคลินิกจริยธรรมวิจัยออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด เป็นประธานการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงความสำคัญและภาพรวมการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งในภาคเช้าเป็นการนำเสนอและให้คำแนะนำ รวมถึงประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก ดร.พทป.ปุณยนุช อมรดลใจ และ ผศ.ภกญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สำหรับในภาคบ่าย นักวิจัยได้รับคำแนะนำและรับฟังตัวอย่างกรณีศึกษา ของการยื่นขอรับพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง จาก ดร.พทป.วัชระ ดำจุติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams กว่า 120 คน

แบบประเมินความพึงพอใจ