ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

พร้อมกับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ จำนวน 17 สถานประกอบการ
จากพื้นที่จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมกับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ จำนวน 17 สถานประกอบการ จากพื้นที่จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 14 ราย นำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ต่อคณะกรรมการจาก สป.อว. ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจ