โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการทำงานวิจัยจากงานประจำ และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี และเป็นการสร้างผลงานวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และประสิทธิผลขององค์กร พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปเป็นผลงานทางวิชาการในการขอรับกาประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบของที่ระลึกกับวิทยากร และได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 4 ท่าน มาร่วมบรรยาย อธิปรายและฝึกปฏิบัติ ได้แก่
1. รศ.ดร.สมบรูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผศ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบประเมินความพึงพอใจ