การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Local Enterprise

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน
ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
กรอบการวิจัย Local Enterprise โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2363

ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564
ณ ห้อง Seminar อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และการเยี่ยมชมผู้ประกอบการในพื้นที่ บริษัท โรโต แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบวิจัย Local Enterprises โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2363 เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในระยะ 10 เดือน ให้ทราบถึงความก้าวหน้า ของกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยมี  ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เป็นอย่างสูง และให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย ได้แก่ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการแผนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่

โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งการติดตามรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 5 ชุดโครงการมี 22 โครงการย่อย จำนวนนักวิจัยรวม 51 คน 7 คณะ การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ