องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือปฏิบัติงาน การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่7.0 MB72
คู่มือปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย8.7 MB59
คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย15.2 MB67
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB1195
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB310
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB264
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB2302
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB348
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1737

คู่มือการปฏิบัติงานบริการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB379
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB319
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB306
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic518.4 KB283

องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

NameSizeHits
บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานและรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 20133.4 MB3
บทที่ 2 การจัดการกับตัวอักษร ย่อหน้าเอกสาร และการปรับแต่งเอกสาร (Microsoft Word 2013)3.6 MB1
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 1 แนะนำ Microsoft Excel)1.1 MB6
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 2 การใช้งานเบื้องต้น การกำหนดรูปแบบ การจัดการกับข้อมูล และการสร้างกราฟ)5.4 MB9
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 3 การเขียนสูตรคำนวณและใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน)1.7 MB9
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ)4.0 MB8
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ทางธุรกิจ)3.7 MB8
เอกสารประกอบการบรรยาย การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยด้วยโปรแกรม Powerpoint320.6 KB12
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมการนำเสนอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Excel 2016 และ PowerPoint 201669.7 MB6
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผน รองรังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย1.1 MB55
แบบประเมินความพึงพอใจ