การประกันคุณภาพการศึกษา

1 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

iqa5827-3-2555 13-04-51

2 : คู่มือการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558900.1 KB412
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557954.7 KB310

3 : รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25575.7 MB358
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25564.7 MB356
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25557.3 MB291
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255422.6 MB468
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255390.4 KB468
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552167.1 KB451
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551141.7 KB440
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2550909.8 KB478
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2549797.8 KB427

4 : รายงานผลการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 255718.5 MB312

แบบประเมินความพึงพอใจ