สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

july601725

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ช่วงที่ 1

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ช่วงที่ 2

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ให้แก่อาจารย์หรือบุคลากรที่สามารถทำผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความประสงค์จะนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสามารถตอบสนองต่อนโยบายขององค์การและประเทศชาติ

ขอเชิญส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : http://www.training.nida.ac.th ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจ