สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย และ ไทย-จีน

nrct

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ระหว่างไทย-อินเดีย และ ไทย-จีน

วันที่ 14 กันยายน 256
ณ ห้องบอลรูม C ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย และ ไทย-จีน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศของ วช. ในการนี้ วช. เห็นควรเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : http://nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560

แบบประเมินความพึงพอใจ