การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Internal Control and Risk Management)

1. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

 

NameSizeHits
1.การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร (PDF)1.1 MB502
2.การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร (PPT)709.8 KB417

2. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร

3. รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ