งานพัสดุ

ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ

หนังสือเกี่ยวกับงานพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แบบประเมินความพึงพอใจ