เอกสารดาวน์โหลด

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับงานวิจัย

1. ระเบียบและประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  คลิกที่นี่ 2. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คลิกที่นี่ 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 4. กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2554 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รายการเอกสารระบบ ISO โปรแกรม ITAP

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ F (แบบฟอร์ม)   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารคู่มือ ปี 2561

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารงบประมาณรายได้

เอกสารงบประมาณรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย เอกสารงบประมาณรายได้คณะ *ใช้กระดาษปะหน้าสีฟ้า* ขั้นตอนการปิดโครงการ output NRMS เอกสารขอทุนงบประมาณรายได้ ใบปะหน้า สวพ. งบประมาณรายได้ ประจำปี 2561 เอกสารประกอบการขอทุนงบประมาณรายได้ อื่นๆ   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารทุน ววน.

เอกสารการส่งข้อเสนอ เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Fundamental fund) งบประมาณด้าน ววน. ปี 2565 เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบประมาณด้าน ววน. ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ NRIIS การติดตามผลการดำเนินงานวิจัย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิจัย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารสาขาดีเด่น

เอกสารหน่วยงานและสาขาวิชาดีเด่นประจำปี 2561 เอกสารหน่วยงานและสาขาวิชาดีเด่นประจำปี 2560 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารโครงการ ABC

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารโครงการ OTOP “ไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารโครงการ อพ.สธ.

เอกสารและหนังสือรับรองโครงการ อพ.สธ.  ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 ( อพ.สธ.) ใบปะหน้าโครงการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย ใบปะหน้าโครงการอื่นๆ แบบเสนอโครงการอื่นๆ แบบฟอร์มการจัดทำแผน อพ.สธ. รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2562 โดยส่งมายัง สวพ. ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

แบบประเมินความพึงพอใจ