Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562

NameSizeHits
2.แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)2.2 MB590
4.ตัวอย่าง Value Chain198.9 KB534
1.หลักการและเหตุผล158.0 KB421
3.Value Chain159.4 KB242

 

คู่มือการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
ใบสมัคร87.9 KB422
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-2)728.9 KB391
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์193.8 KB386
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-3)739.8 KB379
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(1))140.6 KB379
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(2))815.9 KB374
แบบติดตามประเมินผล78.9 KB365
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที70.0 KB361

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบประเมินผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)688.3 KB431
แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้านภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีที่ประเมิน พ.ศ. ....................576.2 KB429
แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้าน วท.(ลูกข่าย/ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560133.6 KB424
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB422
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560486.8 KB401
แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB396
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่))99.2 KB361
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB350
แบบประเมินความพึงพอใจ